Chorale Ste Cecile - Steebrecken-Biergem-Wickreng

Mir sinn vum 27.10 – 30.10 zu Lissabon an hunn do een Concert.

Fir ons Chorale ass et eng Eier den Lëtzebuerger Ambassadeur den Här Jean-Jacques Welfringan an seng Famill

op onsem Concert begréissen ze kënnen.